Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

22:20
7405 2214 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viameovv meovv
22:20
22:19
4624 ad38 500
22:19
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viameovv meovv
22:10
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
22:10

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
22:09
22:09
21:05
21:04
20:50
5902 6062
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
20:50
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viaanastasie anastasie
20:50
20:49
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
20:30
1708 b0b1 500
20:10
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaKahlua Kahlua
19:05
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoadysta soadysta
19:05
2560 b6ad 500
Reposted fromhomczi homczi viasoadysta soadysta
11:53
10:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl