Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

21:46
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
20:39
7622 6ca5
Reposted frommontak montak viakundel kundel
20:38
7140 2a74 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamiimi miimi
20:38

May 16 2018

23:09
Reposted fromshakeme shakeme viafoodforsoul foodforsoul

May 11 2018

17:28
17:26
2412 0ea1 500
Reposted frommangoe mangoe viaaura-lunaris aura-lunaris
17:26
2645 3e80
Reposted fromoutoflove outoflove viaaura-lunaris aura-lunaris
17:25
3785 b64c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaura-lunaris aura-lunaris
17:25
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaura-lunaris aura-lunaris

May 10 2018

19:17

May 07 2018

21:33
6117 1a82 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
21:32
21:32
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska w magazynie "Uroda Życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viate-quiero te-quiero
20:15
20:14
2125 18f5 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
20:14
20:12

April 28 2018

23:29
1510 048c 500
22:57
7460 3f37 500
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaruk0la ruk0la
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl