Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

18:53
6989 df38 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakundel kundel
18:52


Meteor Shower T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakundel kundel

July 03 2017

12:40
9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
12:40
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfoods prettyfoods
12:38
12:37
9350 c82a
Reposted fromkimik kimik viajustaperson justaperson
12:37
6650 2cb4 500
Reposted fromkelu kelu viagrubas grubas

June 29 2017

13:42
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustaperson justaperson
13:42
4222 f6eb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
13:42
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
13:40
13:39
13:39
13:37

June 27 2017

20:25
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaSkydelan Skydelan
20:24
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaSkydelan Skydelan
20:24
20:23
5188 2f55 500
Reposted frompesy pesy viajustaperson justaperson
20:23
1686 9d3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanastasie anastasie
20:20
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl