Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

15:43
15:37
15:33
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
15:32
7275 615d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaura-lunaris aura-lunaris
15:31

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
15:27
15:27
5835 a9f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
15:27
2936 82e4
Reposted fromerial erial viajustaperson justaperson
15:26
9246 1fa4 500
Reposted fromerial erial viajustaperson justaperson
15:18
1620 a90a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajustaperson justaperson
15:17

July 07 2017

22:38
4097 c0f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
16:53
1938 bf56 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viamiimi miimi
16:52
7484 d92f 500
Reposted fromfungi fungi viamiimi miimi
16:40
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viamiimi miimi
16:39
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viamiimi miimi
16:37
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viamiimi miimi
16:24
4248 80c3 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viagdziejestola gdziejestola
16:24
06:29
0858 0864
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl